REGULAMIN
Świadczenia usług

1.    POSTANOWIANIA OGÓLNE
1.1    Na zasadach określonych w niniejszym regulaminie („Regulamin”) firma BAJKOWA CERAMIKA Danuta Dubielak z siedzibą w Mniszewie nr 101, 26-910, poczta Magnuszew, NIP 8121720499 („Pracownia”), świadczy usługi prowadzenia zajęć ceramicznych dla dzieci.
1.2    Udział dziecka („Uczestnik) w zajęciach prowadzonych przez Pracownię wymaga uprzedniego zapisania go na zajęcia przez opiekuna prawnego dziecka i uiszczenia opłaty miesięcznej.
1.3    Zajęcia trwają 45 minut, które odbywają się na terenie współpracujących z Pracownią szkół podstawowych po zakończeniu zajęć lekcyjnych, w dniu i o godzinie podanej przez prowadzącego.
1.4    Pracownia zobowiązuje się dochować wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższego poziomu zajęć, w tym: do prowadzenia zajęć przez doświadczoną kadrę posiadającą odpowiednią wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć ceramicznych oraz do zapoznania dzieci z podstawowymi technikami lepienia z gliny oraz zdobienia przedmiotów ceramicznych.
1.5    Pracownia celem prowadzenia zajęć zapewnia dobrej jakości materiały, potrzebne narzędzia, formy oraz możliwość wypału wykonanych prac.
1.6    Pracownia zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z zajęć, w przypadku, gdy swoim zachowaniem utrudnia bądź uniemożliwia prowadzenie zajęć.

2.    OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
2.1    Uczestnicy zajęć zobowiązani są do korzystania z urządzeń i materiałów dostarczonych przez Pracownię zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wyłącznie pod opieką prowadzącego zajęcia.
2.2    Samodzielne korzystanie z wyżej wymienionych materiałów i narzędzi jest zabronione.
2.3    Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasada BHP, niniejszego Regulaminu oraz poleceń prowadzących zajęcia w zakresie dotyczących zajęć.

3.    WIZERUNEK UCZESTNIKÓW
3.1    Pracownia ma prawo do wykonywania dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej z zajęć oraz do jej wykorzystania w materiałach promocyjnych Pracowni, a także ma prawo do utrwalania wizerunku Uczestnika na tych materiałach.
3.2    Zapisując Uczestnika na zajęcia, jego opiekun prawny wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem Uczestnika, publikację wizerunku Uczestnika w materiałach promocyjnych Pracowni.
3.3    Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, przetwarzanie, rozpowszechnienie, opracowanie, obróbkę, powielanie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, za pośrednictwem dowolnego medium w celach promocyjnych Pracowni, poprzez rozpowszechnianie oraz publikowanie wizerunku w mediach elektronicznych, internecie, w szczególności na jej stronie internetowej Pracowni.

4.    WARUNKI PŁATNOŚCI
4.1    Opłaty miesięczne za zajęcia uiszczane są za cały miesiąc z góry do 5-go dnia każdego miesiąca przelewem na konto: Bajkowa Ceramika Karolina Dubielak, Mniszew 101, 26-910 Magnuszew, 82 2490 0005 0000 4500 7113 5598. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka i numer szkoły.
4.2    Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Opłata miesięczna uzależniona jest od ilości zajęć w danym miesiącu.
4.3    W przypadku nieodbycia lub odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Pracowni, opłata za to odwołane zajęcie przenoszona jest na następny miesiąc, chyba że uczestnik wniesie na piśmie żądanie zwrotu opłaty na jego rzecz.
4.4    Z zastrzeżeniem punktu 4.3 Pracownia nie zwraca uiszczonych opłat za zajęcia, Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty, nie może brać udziału w zajęciach.
4.5    W przypadku wniesienia opłaty za zajęcia za cały kwartał lub semestralnie, Uczestnik może zrezygnować z zajęć z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Opłata wniesiona kwartalnie lub semestralnie jest wówczas zwracana proporcjonalnie do ilości niewykorzystanych zajęć (opłata za wykorzystane zajęcia jest wówczas wyliczana wg stawki miesięcznej. W przypadku opłat miesięcznych, saldo wyliczane jest na podstawie otrzymanych wpłat oraz ilości zrealizowanych zajęć x 25zł.

5.    DANE OSOBOWE
5.1    Uczestnicy (bądź w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie), poprzez zgłoszenie udziału w zajęciach wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Pracownię zgodnie z Regulaminem oraz postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) w celu przeprowadzenia zajęć z ceramiki i kontaktu z opiekunami prawnymi Uczestników. 
5.2    Administratorem danych osobowych Uczestników, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) jest Pracownia.
5.3    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w zajęciach. Uczestnikom, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

6.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1    Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia zajęć, opiekunowie prawni Uczestników winni zgłaszać na piśmie do Pracowni, jednakże nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zakończenia zajęć. O zachowaniu terminu do założenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
6.2    Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz określenia żądania.
6.3    Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Pracownię.
6.4    Reklamacje uczestników będzie rozpatrywać Pracownia zgodnie z postanowieniami Regulaminu i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
6.5    Uczestnik zostanie o decyzji Pracowni powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
6.6    Postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Pracownię nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Uczestnika oraz nie wyklucza dochodzenia ewentualnych roszczeń przez uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia dalszych roszczeń w drodze postępowania sądowego przed właściwym sądem powszechnym.

REGULAMIN

Świadczenia usług

1.         Postanowiania ogólne

1.1       Na zasadach określonych w niniejszym regulaminie („Regulamin”) firma BAJKOWA CERAMIKA Danuta Dubielak z siedzibą w Mniszewie nr 101, 26-910, poczta Magnuszew, NIP 8121720499 („Pracownia”), świadczy usługi prowadzenia zajęć ceramicznych dla dzieci.

1.2       Udział dziecka („Uczestnik) w zajęciach prowadzonych przez Pracownię wymaga uprzedniego zapisania go na zajęcia przez opiekuna prawnego dziecka i uiszczenia opłaty miesięcznej.

1.3       Zajęcia trwają 45 minut, które odbywają się na terenie współpracujących z Pracownią szkół podstawowych po zakończeniu zajęć lekcyjnych, w dniu i o godzinie podanej przez prowadzącego.

1.4       Pracownia zobowiązuje się dochować wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższego poziomu zajęć, w tym: do prowadzenia zajęć przez doświadczoną kadrę posiadającą odpowiednią wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć ceramicznych oraz do zapoznania dzieci z podstawowymi technikami lepienia z gliny oraz zdobienia przedmiotów ceramicznych.

1.5       Pracownia celem prowadzenia zajęć zapewnia dobrej jakości materiały, potrzebne narzędzia, formy oraz możliwość wypału wykonanych prac.

1.6       Pracownia zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z zajęć, w przypadku, gdy swoim zachowaniem utrudnia bądź uniemożliwia prowadzenie zajęć.

2.         obowiązki uczestników

2.1       Uczestnicy zajęć zobowiązani są do korzystania z urządzeń i materiałów dostarczonych przez Pracownię zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wyłącznie pod opieką prowadzącego zajęcia.

2.2       Samodzielne korzystanie z wyżej wymienionych materiałów i narzędzi jest zabronione.

2.3       Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasada BHP, niniejszego Regulaminu oraz poleceń prowadzących zajęcia w zakresie dotyczących zajęć.

3.         wizerunek uczestników

3.1       Pracownia ma prawo do wykonywania dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej z zajęć oraz do jej wykorzystania w materiałach promocyjnych Pracowni, a także ma prawo do utrwalania wizerunku Uczestnika na tych materiałach.

3.2       Zapisując Uczestnika na zajęcia, jego opiekun prawny wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem Uczestnika, publikację wizerunku Uczestnika w materiałach promocyjnych Pracowni.

3.3       Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, przetwarzanie, rozpowszechnienie, opracowanie, obróbkę, powielanie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, za pośrednictwem dowolnego medium w celach promocyjnych Pracowni, poprzez rozpowszechnianie oraz publikowanie wizerunku w mediach elektronicznych, internecie, w szczególności na jej stronie internetowej Pracowni.

4.         Warunki płatności

4.1       Opłaty miesięczne za zajęcia uiszczane są za cały miesiąc z góry do 5-go dnia każdego miesiąca przelewem na konto: Bajkowa Ceramika, Mniszew 101, 26-910 Magnuszew, 98 2490 0005 0000 4500 6952 9281. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka i numer szkoły.

4.2       Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Opłata miesięczna uzależniona jest od ilości zajęć w danym miesiącu.

4.3       W przypadku nieodbycia lub odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Pracowni, opłata za to odwołane zajęcie przenoszona jest na następny miesiąc, chyba że uczestnik wniesie na piśmie żądanie zwrotu opłaty na jego rzecz.

4.4       Z zastrzeżeniem punktu 4.3 Pracownia nie zwraca uiszczonych opłat za zajęcia, Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty, nie może brać udziału w zajęciach.

4.5       W przypadku wniesienia opłaty za zajęcia za cały kwartał lub semestralnie, Uczestnik może zrezygnować z zajęć z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Opłata wniesiona kwartalnie lub semestralnie jest wówczas zwracana proporcjonalnie do ilości niewykorzystanych zajęć (opłata za wykorzystane zajęcia jest wówczas wyliczana wg stawki miesięcznej. W przypadku opłat miesięcznych, saldo wyliczane jest na podstawie otrzymanych wpłat oraz ilości zrealizowanych zajęć x 25zł.

5.         Dane osobowe

5.1       Uczestnicy (bądź w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie), poprzez zgłoszenie udziału w zajęciach wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Pracownię zgodnie z Regulaminem oraz postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) w celu przeprowadzenia zajęć z ceramiki i kontaktu z opiekunami prawnymi Uczestników. 

5.2       Administratorem danych osobowych Uczestników, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) jest Pracownia.

5.3       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w zajęciach. Uczestnikom, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

6.         Postępowanie reklamacyjne

6.1       Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia zajęć, opiekunowie prawni Uczestników winni zgłaszać na piśmie do Pracowni, jednakże nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zakończenia zajęć. O zachowaniu terminu do założenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

6.2       Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz określenia żądania.

6.3       Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Pracownię.

6.4       Reklamacje uczestników będzie rozpatrywać Pracownia zgodnie z postanowieniami Regulaminu i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.5       Uczestnik zostanie o decyzji Pracowni powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

Postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Pracownię nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Uczestnika oraz nie wyklucza dochodzenia ewentualnych roszczeń przez uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia dalszych roszczeń w drodze postępowania sądowego przed właściwym sądem powszechnym.