Regulamin pracowni

Regulamin Pracowni BAJKOWA CERAMIKA

 1. Uczestnik w cenie warsztatów ma zapewnione:
  • 2 kg gliny
  • szkliwa,
  • wypał prac na biskwit,
  • wypał prac szkliwionych,
  • wsparcie instruktora.
 2. Po przekroczeniu zapewnionej ilości gliny (2 kg), każdy dodatkowy kilogram liczony jest z dopłatą 10 zł/kg.
 3. Wielkość pracy ceramicznej, mieszczącej się w cenie warsztatów, wynosi:
  • wysokość – 20 cm,
  • szerokość – 30 cm.
 4. Prace, które przekraczają gabaryt wspomniany w pkt. 3, wypalane są za dodatkową opłatą:
  • przekroczenie tylko wysokości powyżej 20 cm – dopłata 25zł
  • przekroczenie tylko szerokości powyżej 30 cm – dopłata 25zł
  • przekroczenie jednocześnie wysokości i szerokości – dopłata 50zł
  • Jednorazowa dopłata dotyczy wypału na biskwit + wypału ze szkliwem.
 5. Uczestnik zobowiązany jest szkliwić prace zgodnie ze wskazówkami instruktora, jak również nie szkliwić w miejscu styku pracy z półką pieca. Na zakończenie warsztatów należy sprawdzić czy spód pracy nie jest zabrudzony szkliwem.
 6. Ze względu na lejność niektórych szkliw, zawsze należy konsultować ich użycie z instruktorem.
 7. W przypadku niezastosowania przez uczestnika wskazówek z pkt. 5 i 6, co spowoduje uszkodzenie płyty lub pieca przez cieknące szkliwo, naliczane są dodatkowe opłaty:
  • uszkodzenie płyty – 50 zł
  • uszkodzenie pieca – 100 zł
 8. Uczestnik zobowiązany jest uważać na prace innych uczestników. Nie wolno dotykać i przestawiać prac innych uczestników oraz nie wolno ich rozpakowywać jeśli przykryte są folią lub regipsami.
 9. W przypadku zniszczenia cudzej pracy pobrana zostanie opłata od osoby, która dokonała szkody. Kwota ustalana jest indywidualnie, adekwatnie do powstałego zniszczenia.
 10. 10 min przed zakończeniem zajęć uczestnik sprząta swoje stanowisko pracy, czyścimy narzędzia, podkłady i inne używane przedmioty, a następnie odkładamy je na miejsce.
 11. Przed odstawieniem swojej pracy do suszenia konieczne jest jej trwałe i wyraźne podpisanie. Praca niepodpisana przechodzi na własność Pracowni Ceramicznej Bajkowa Ceramika lub zostaje zniszczona.
 12. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsca w pracowni do przechowywania, prace uczestników, które nie zostaną odebrane w ciągu 3 miesięcy od ich wykonania (wypalenia na biskwit lub wypału ze szkliwem), przechodzą na własność pracowni.
 13. Piec jest uruchamiany przy pełnym załadunku. Częstotliwość wypału prac zależy od wypełnienia pieca.
 14. Wypał ze szkliwem wliczony jest w cenę zajęć, na których uczestnik samodzielnie szkliwi.
 15. Pracownia Ceramiczna nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w trakcie wypału na skutek błędnego modelunku, nieodpowiedniego suszenia i szkliwienia.
 16. Instruktor ma prawo odmówić przyjęcia pracy do wypału, jeśli w jego ocenie, nie jest ona właściwie przygotowana lub może spowodować uszkodzenie innych wypalanych prac i pieca.
 17. Istnieje możliwość wypału prac (na biskwit oraz ze szkliwem), które powstały poza Pracownią Ceramiczną. Koszt usługi w cenniku.
 18. Podczas szkliwienia próbniki kolorów należy odłożyć na miejsce. W miejscu pracy używamy maksymalnie dwóch szkliw.
 19. Pracownia Ceramiczna zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz cenniku usług.

Zasady BHP

 1. Używamy narzędzi, przyrządów i materiałów zgodnie z przeznaczeniem, według zasad i instrukcji udzielonych przez osobę prowadzącą zajęcia.
 2. Szczególną ostrożność należy zachować podczas pracy z ostrymi narzędziami.
 3. Wszelkie wypadki, niebezpieczeństwa, uszkodzone narzędzia i sprzęty należy niezwłocznie zgłaszać osobie prowadzącej zajęcia.
 4. Do prac z gliny nie wkładamy żadnych ostrych, drewnianych, metalowych przedmiotów. Mogą one spowodować pożar pieca.
 5. Nie podchodzimy do pieca podczas jego pracy.
 6. Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie Pracowni Ceramicznej, a w przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 7. Suchy pył powstający przy szlifowaniu prac jest szkodliwy. Nie należy go zdmuchiwać, a jedynie za pomocą suchego pędzla lub wilgotnej gąbki, zetrzeć nad miseczką z wodą.
 8. Aby uniknąć wylania szkliwa, zdejmując wiaderko ze szkliwem z półki, należy upewnić się czy wieczko jest zamknięte.
 9. Szkliwo przed użyciem zawsze powinno być sprawdzone przez instruktora.
 10. Dzieci nie mogą samodzielnie brać szkliw z półki.
 11. Podczas pracy ze szkliwem należy zachować szczególne środki ostrożności i stosować się do poleceń osoby prowadzącej.
 12. Nie jemy i nie pijemy podczas pracy z gliną i szkliwem.
 13. W przypadku dostania się szkliwa do oka, należy natychmiast przemyć je wodą i niezwłocznie udać się do lekarza.
 14. Pracownia Ceramiczna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie w tym konsekwencje zdrowotne, będące następstwem niezastosowania się do Regulaminu pracowni oraz zasad BHP.
 15. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Zasad BHP oraz Regulaminu Pracowni.

Uczestnictwo w warsztatach Pracowni Ceramicznej BAJKOWA CERAMIKA jest jednoznaczne z akceptacją REGULAMINU oraz zapoznaniem się z zasadami BHP pracowni.