Regulamin świadczenia usług

1. POSTANAWIANIA OGÓLNE

 1. Na zasadach określonych w niniejszym regulaminie („Regulamin”) Karolina Dubielakprowadząca działalność gospodarczą pod firmą BAJKOWA CERAMIKA Karolina Dubielakz siedzibą w Mniszewie nr 101, 26-910, poczta Magnuszew, NIP 8121618269(„Pracownia”), świadczy usługi prowadzenia zajęć ceramicznych dla dzieci.
 2. Udział dziecka („Uczestnik”) w zajęciach prowadzonych przez Pracownię wymagauprzedniego zapisania go na zajęcia przez opiekuna prawnego dziecka poprzez wypełnienieformularza zgłoszeniowego na stornie internetowej bajkowaceramika.com.pl i uiszczeniaopłaty miesięcznej, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Zajęcia trwają 45 minut i odbywają się na terenie współpracujących z Pracownią szkółpodstawowych po zakończeniu zajęć lekcyjnych, w dniu i o godzinie podanej przezprowadzącego zajęcia opiekunom Uczestników e-mailem na adres wskazany w formularzuzgłoszenia.
 4. Pracownia zobowiązuje się dochować wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższegopoziomu zajęć, w tym: do prowadzenia zajęć przez doświadczoną kadrę posiadającąodpowiednią wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć ceramicznych oraz do zapoznaniadzieci z podstawowymi technikami lepienia z gliny oraz zdobienia przedmiotówceramicznych.
 5. Pracownia celem prowadzenia zajęć zapewnia dobrej jakości materiały, potrzebne narzędzia, formy oraz możliwość wypału wykonanych prac.
 6. Pracownia zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z zajęć w przypadku, gdy swoim zachowaniem utrudnia bądź uniemożliwia prowadzenie zajęć. W takiej sytuacji uczestnik zostanie odprowadzony na świetlicę szkolną. Opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi.
 7. Pracownia informuje, że z przyczyn od nas niezależnych, prace lepione przez uczestników, mogą ulec zniszczeniu podczas wypału i transportu.

2. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do korzystania z urządzeń i materiałów dostarczonych przez Pracownię zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wyłącznie pod opieką prowadzącego zajęcia.
 2. Samodzielne korzystanie z wyżej wymienionych materiałów i narzędzi jest zabronione.
 3. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasada BHP, niniejszego Regulaminu oraz poleceń prowadzących zajęcia w zakresie dotyczącym zajęć.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Opłaty miesięczne za zajęcia uiszczane są za cały miesiąc z góry, do 5 dnia każdegomiesiąca, przelewem na konto: Bajkowa Ceramika Karolina Dubielak, Mniszew 101, 26-910 Magnuszew, 82 2490 0005 0000 4500 7113 5598. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka i miesiąc za który jest wnoszona opłata.
 2. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Opłata miesięczna uzależniona jest od ilości zajęć wdanym miesiącu. Opłata za jedne zajęcia wynosi 45 złotych.
 3. W przypadku nieodbycia się lub odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Pracowni,opłata za odwołane zajęcie przenoszona jest na następny miesiąc, chyba że Uczestnikwniesie na piśmie żądanie zwrotu opłaty na jego rzecz.
 4. Z zastrzeżeniem punktów 3 i 4 powyżej, Pracownia nie zwraca uiszczonych opłat za zajęcia. Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty, nie może brać udziału w zajęciach.
 5. 5. W przypadku wniesienia opłaty za zajęcia za cały kwartał lub semestralnie, Uczestnik może zrezygnować z zajęć z miesięcznym wyprzedzeniem przesyłając informację drogą elektroniczną na adres bajkowa@bajkowaceramika.com.pl Opłata wniesiona kwartalnie lub semestralnie jest wówczas zwracana proporcjonalnie do ilości niewykorzystanych zajęć. Opłata za wykorzystane zajęcia jest wówczas wyliczana wg stawki miesięcznej. W przypadku opłat miesięcznych, saldo wyliczane jest na podstawie otrzymanych wpłat oraz ilości zrealizowanych zajęć x 45zł.

4. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz rodziców bądź opiekunów prawnych jest Karolina Dubielak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BAJKOWA CERAMIKA Karolina Dubielak z siedzibą w Mniszewie nr 101, 26-910, poczta Magnuszew, tel. 501016127 email bajkowa@bajkowaceramika.com.pl Pod tym adresem zgłaszać można m.in. żądania realizacji praw, o których mowa niżej, a także wszelkie pytania, wątpliwości bądź zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych. Jeżeli ktoś nie dysponuje dostępem do poczty elektronicznej może skontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencyjnym.
 2. Administrator danych osobowych nie jest zobowiązany do powołania Inspektora Ochrony Danych.
 3. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie Administratora, w celu i w zakresie określonym przez Administratora. Inne kategorie odbiorców danych mogą być wskazane poniżej, oddzielnie dla poszczególnych czynności przetwarzania.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje szereg uprawnień: prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Korzystanie z tych uprawnień odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). W przypadku osoby niepełnoletniej prawa te mogą być wykonywane przez rodzica lub opiekuna prawnego tej osoby.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).
 6. Dane zbierane są i przetwarzane w celu organizacji zajęć. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika zajęć, a w przypadku niepełnoletnich Uczestników – zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
 7. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach. Wzór dokumentu zgody stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 8. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zajęciach. Zgodę można wycofać wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej bajkowa@bajkowaceramika.com.pl podając nazwę zajęć, szkołę oraz imię i nazwisko Uczestnika, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika – również imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego.
 9. Dane zostaną usunięte po wycofaniu przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub w terminie przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, np. potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z zajęciami.
 10. W trakcie zajęć mogą być wykonywane fotografie i nagrania wideo w celu dokumentowania przebiegu zajęć oraz informowania o działalności Pracowni i promowania jej, w tym fotografie i nagrania zawierające dane osobowe w formie wizerunku uczestników zajęć.
 11. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest uzasadniony prawnie interes Pracowni, którym jest potrzeba dokumentowania prowadzonej działalności oraz dążenie do zaspakajania potrzeb Uczestników zajęć i innych osób zarówno w zamiarze informowania o prowadzonej działalności jak i zachęcania do udziału w niej.
 12. Dane osobowe w formie wizerunku mogą być zbierane i przetwarzane bez czynnego udziału osoby, którą ten wizerunek przedstawia.
 13. Rozpowszechnianie fotografii i nagrań wideo, które – na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – wymaga uzyskania zezwolenia, odbywa się w oparciu o wyrażoną odrębnie zgodę osoby, której wizerunek jest uwidoczniony na fotografii lub nagraniu, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzica lub opiekuna prawnego. Zwracamy uwagę na fakt, że nie każde rozpowszechnianie fotografii i nagrań wideo zawierających wizerunek osoby wymaga takiej zgody.
 14. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolna, można ją wycofać w każdym czasie, ale nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu wycofania zgody.
 15. Zgodę na rozpowszechnianie wizerunku można wycofać wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej bajkowa@bajkowaceramika.com.pl podając nazwę zajęć oraz imię i nazwisko Uczestnika, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika również imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, a także wskazując fotografie lub nagrania wideo i uwidoczniony na nich wizerunek, którego dotyczy wycofanie zgody. Zwracamy uwagę na fakt, że nie wszystkie fotografie i nagrania wideo wymagają do ich rozpowszechniania zgody osoby lub osób, których wizerunek jest na nich uwidoczniony.
 16. Pracownia dokłada starań, aby rozpowszechniane fotografie lub nagrania nie przedstawiały żadnej z uwidocznionych na nich osób w sposób niekorzystny, naruszający jej dobre imię czy dobre obyczaje. Osoby, które mimo to nie chcą, aby utrwalano lub rozpowszechniano ich wizerunek lub wizerunek ich dziecka prosimy o kontakt bajkowa@bajkowaceramika.com.pl Zgłaszane życzenia nieutrwalania lub nierozpowszechniania wizerunku danej osoby będą honorowane, o ile nie uniemożliwi to sporządzenia fotografii lub nagrań do celów dokumentalnych.
 17. Dane w formie wizerunku mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie Pracowni, m.in. fotografom, usługodawcom świadczącym usługi hostingu serwisu www, usługodawcom świadczącym usługi informatyczne itp. w celach i w zakresie określonym przez Pracownię.
 18. Fotografie i nagrania wideo zawierające wizerunki osób zostaną usunięte po 5 latach od dnia utrwalenia, za wyjątkiem tych, które zostaną zachowane do celów archiwalnych w interesie publicznym.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia zajęć, opiekunowie prawni Uczestników winni zgłaszać na piśmie do Pracowni, jednakże nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zakończenia zajęć. O zachowaniu terminu do założenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz określenia żądania.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Pracownię.4. Reklamacje uczestników będzie rozpatrywać Pracownia zgodnie z postanowieniami Regulaminu i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Uczestnik zostanie o decyzji Pracowni powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
 5. Postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Pracownię nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Uczestnika oraz nie wyklucza dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego Uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia dalszych roszczeń w drodze postępowania sądowego przed właściwym sądem powszechnym.

Sierpień 2023